Bérleti feltételek

1. A bérleti feltételek a Zalavári GÉPSZER Bt (továbbiakban: Bérbeadó) által bérbe adott gépekre és berendezésekre kötött Bérleti szerződés mindenkori mellékletét képezi.

 

2. A bérleti jogviszony akkor kezdődik, amikor a Bérlő a gépet a Bérbeadó telephelyén átvette. A bérleti jogviszony akkor szűnik meg, amikor a gépet a Bérlő a Bérbeadó telephelyén a Bérbeadónak átadta és a hiánytalan átvételt a Bérbeadó igazolta.

 

3. A Bérlő a bérleti tárgyat köteles a bérbeadónak üzemképes, tiszta, hiánytalan állapotban visszajuttatni. Amennyiben a gép nem rendeltetésszerű használat miatt hibásodott meg hiányos vagy nem tisztított a Bérlő köteles a helyreállítás költségeit megtéríteni.

 

4. A meghibásodásról a Bérlő köteles értesíteni a Bérbeadót.

 

5. Ha a bérleti tárgy visszaszolgáltatása a Bérlőnek felróható okból meghiúsul, illetve a bérleti tárgy elvész használhatatlanná válik stb. a Bérlő köteles a bérleti tárgy tényleges értékét megfizetni. A bérleti tárgy vagyonvédelmi őrzése a Bérlő feladata. Minden lopásból eredő kárt a Bérlő köteles megtéríteni.

 

6. A gép fenntartásával kapcsolatos kisebb kiadásokat pl. a napi karbantartás költségeit a Bérlő viseli.

 

7. A gép el- és visszaszállításáról (egyéb megállapodás hiányában) a Bérlő gondoskodik annak költségeit viseli.

 

8. Nem gépkezelő köteles gépek bérlete esetén meghibásodáskor a kár okát a bérbeadó kivizsgálja. Amennyiben a kár oka rendeltetésellenes használatra a napi karbantartások elmulasztására vagy kezelési hibára vezethető vissza a javítás költségeit a Bérlő viseli.

 

9. A gépkezelő köteles gépek gépkezelő nélküli bérletének feltételi:
– a gép Üzemeltetője a Bérlő az EBSZ előírásainak megfelelően az Üzemeltetőre vonatkozó
szabályokat köteles teljesíteni
– a gép szakszerű üzemeltetésért napi karbantartásáért a Bérlő felelős azokat saját költségére köteles végrehajtani
– a javítás a bérleti időbe beleszámít, annak idejére bérleti díj számlázandó
– a meghibásodások javítási költségei a Bérlőt terhelik (kivéve: természetes elhasználódásból eredő meghibásodások. Nem természetes elhasználódás kategória: töréses, deformációs meghibásodás, kötélszakadás, kábelszakadás, időjárás, gépkezelői karbantartás hiánya okozta meghibásodások)
– a gépkezelő köteles gépek gépkezelővel történő bérbeadása esetén a gép szakszerű üzemeltetéséért javításáért a Bérbeadó felel.
– felmondási idő: 5 munkanap

 

 

10. Számla kibocsátás meghatározása:

10.1. Egy hónapot meghaladó bérbeadás esetén:
a.) A felek az ÁFA törvény végrehajtása szempontjából bérbeadási szolgáltatásnál határozott időre szóló elszámolási időszaknak tekintik a (naptári) havi időszakot.
Amennyiben a bérbeadási időszak hónap közben kezdődik, úgy a felek elszámolási időszaknak a bérbeadás kezdetétől a hónap végéig terjedő (törthavi) időszakot tekintik.
b.) A felek a Zalavári Bt által nyújtott – több elszámolási időszakot (hónapot) meghaladó – gép-bérbeadási szolgáltatásról havi rendszerességgel számolnak el. A felek megállapodnak abban, hogy a tárgyhavi szolgáltatásról a számla kibocsátása – tört havi elszámolás esetén is- a tárgyhó utolsó napján történik.

 

c.) teljesítési időpont maghatározása: a felek a számlában a fizetési határidőt tárgyhónapot követő hó ……. napjában határozzák meg, amely fizetési határidőt az ÁFA törvény 58. § (1) bekezdése alapján – az általános forgalmi adó fizetési kötelezettsége és levonhatósága tekintetében – teljesítési időpontnak fogadnak el.

10.2. Az egy hónapot meg nem haladó bérbeadás esetén:

a.) teljesítési időpont meghatározása: ÁFA törvény 55. § (1) pontja szerint – bérelt gép
visszaszállításának napja
fizetési mód és határidő: …….. napos átutalás.

10.3. Készpénzzel történő kifizetés esetén (teljesítés napja: a készpénzes fizetés napja)

a. a gép elszállításának (átadás-átvételének) napján a megállapodott bérleti időre, előre , készpénzben.
b. a szolgáltatások fizetése a szolgáltatás elvégzése után készpénzben
Amennyiben az átutalás határidejéig (egyéb megállapodás hiányában 8 napon belül) az átutalás nem történik meg
d.) a Bérbeadó mindenkori jegybanki alapkamat %-nak megfelelő késedelmi kamatot számít fel
e.) a Bérbeadó a gépet előzetes bejelentés alapján leszerelheti és a Bérlő költségére elszállíthatja.

11. A bérleti szerződés fennállása alatt a bérleti és a bérleti tárgy másra át nem ruházható, nem idegeníthető el és nem terhelhető meg.

12. Építési felvonó telepítésének feltételi:
f.) a Bérlő által biztosított, a géptől 5 m-en belül telepített FI relével védett kalocsaszekrény
g.) a villámvédelmi csatlakozópont 5 m-en belüli biztosítása
h.) építész statikus szakvélemény a felvonó kikötések elhelyezésének módjáról, és helyéről a gépkönyvi előírások figyelembevételével
Amennyiben a kalocsaszekrény illetve a villámvédelmi csatlakozópont a megadott távolságon túl biztosítható a távolabbi csatlakoztatás költségeit a Bérlő vállalja.
i.) a felvonó fogadószintjeit és teherfelvonó esetén a védőkorlátait a Bérlő készítteti el, az elektromos reteszelő berendezés felszerelését a Bérbeadó végzi.

A bérleti feltételek a polgári törvénykönyv XXXVII. fejezetén alapulnak.